ApoEx System Integritetspolicy

Varför har vi en integritetspolicy?

ApoEx System AB (”ApoEx System”, ”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid behandla dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd och integritet. Integritetspolicyn förklarar hur ApoEx System samlar in och använder dina personuppgifter, vilka rättigheter du har samt hur du utnyttjar dina rättigheter. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn samt hur du kan påverka användningen av dina personuppgifter.Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

ApoEx System AB, org.nr 556855-7945, med adress Hammarby Fabriksväg 29-31, 4 tr, 120 30 Stockholm, telefon +4610-42 42 605, e-post info@linkjournal.se är personuppgiftansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.Personuppgifter som du har lämnat till oss

De personuppgifter som vi behandlar om dig är de personuppgifter som du har lämnat till oss. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såsom uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och hälsa eller sexuell läggning.

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och genomföra serviceärenden, i anslutning till köp och utbildning samt vid övrig kontakt med ApoEx System, såsom besök på våra webbplatser, vid affärsmöten och registrering av användarkonton. Uppgifter du lämnar kan till exempel vara ditt namn, dina kontaktuppgifter samt ditt personnummer.Med vilka lagliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

ApoEx System grundar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder som beskrivs nedan.Fullgörande av avtal

Vi behandlar vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, exempelvis för att kunna genomföra fakturering av Linkjournal, upprätthålla kundrelationen samt för att förenkla administration och orderhistorik.Rättslig förpliktelse

I vissa fall har ApoEx System en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens och journalföringslagens krav.Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss, men vi kan komma att dela dina uppgifter med tredje part, såsom ApoEx koncernbolag och leverantörer som vi anlitar för att underlätta vår verksamhet. Sådana bolag kallas personuppgiftsbiträden. Våra personuppgiftsbiträden behandlar endast dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra deras åtaganden i deras relation till oss. För att garantera säkerhet och sekretess ingår ApoEx System alltid skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal, som reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som ApoEx System och personuppgiftsbiträdet ska ha när personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för ApoEx Systems räkning, innan sådan behandling utförs.

Vi lämnar i förekommande fall ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller myndighetsbeslut, för att tillvarata ApoEx Systems rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Vi vidtar nödvändiga tekniska, organisatoriska och legala säkerhetsåtgärder för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring till personuppgiftsbiträden eller annan tredje part.Var behandlas dina personuppgifter?

Vi och våra leverantörer behandlar dina personuppgifter endast inom EU/EES.Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

ApoEx System behandlar som huvudregel dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen och en rimlig tid därefter. Det kan exempelvis vara så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig som kund. När vi behandlar dina personuppgifter för andra syften, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller journalföringslagen, behandlar vi uppgifterna så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. ApoEx System har interna rutiner för att säkerställa att personuppgifter som inte längre behöver behandlas raderas.

ApoEx System behandlar dina personuppgifter under en rimlig period efter ditt köp eller efter vårt avtal löpt ut. Vi kan skicka marknadsföring till dig under denna tid. Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att skicka marknadsföring till dig.Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som ApoEx System behandlar om dig och få ut en kopia av personuppgifterna. Det innebär att du har rätt att, en gång per år, kostnadsfritt få ett registerutdrag över den behandling som ApoEx System genomför avseende dina personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade. Vi kommer på din begäran inom rimlig tid att rätta de felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi behandlar.Du har rätt att begära att ApoEx System ska radera dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av desamma samt rätt att invända mot ApoEx System behandling av dina personuppgifter där den lagliga grunden exempelvis baseras på ditt samtycke eller en intresseavvägning. För att ApoEx System ska få fortsätta behandla uppgifter efter en invändning måste vi visa att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade av oss.ApoEx System gör sitt yttersta för att värna om din personliga integritet. Om du trots detta har några klagomål eller synpunkter avseende vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår personuppgiftsansvarig för att framföra ditt klagomål eller dina synpunkter. Kontaktuppgifter finns i slutet av policyn. Om du inte vill framföra ditt klagomål direkt till oss har du även möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du här:

datainspektionen.seHur använder vi cookies?

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares beteende på Internet.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras sådana cookies temporärt i din dators minne. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Den andra typen, permanenta cookies, sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen, för att mäta trafiken eller för att komma ihåg dina inloggningsuppgifter.

ApoEx System använder båda typerna av cookies på delar av våra webbplatser, dels för att ge dig som användare tillgång till vissa funktioner och dels för att få mer information om dig som kund för att utveckla våra erbjudanden och tjänster.

Du samtycker till att ApoEx System använder cookies genom att din webbläsare tillåter cookies. Om du inte samtycker till att ApoEx System använder cookies kan du ändra detta själv i inställningarna i webbläsaren samt radera cookies som är sparade på hårddisken. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Ha i åtanke att vissa av ApoEx System tjänster möjligen inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.Ändring av integritetspolicyn

ApoEx System förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Vid ändring av policyn kommer vi att informera dig om ändringarna på våra webbplatser i rimlig tid innan de träder i kraft.Kontaktinformation

Har du frågor kring integritetspolicyn, hur vi behandlar personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter såsom att begära registerutdrag eller rättelse är du välkommen att kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter.


ApoEx System AB
Dataskyddsombud
Box 6079
102 32 Stockholm
Telefon: +4610-42 42 605


info@linkjournal.se


Denna version av ApoEx System integritetspolicy gäller från och med den 25 maj 2018.